Concurs post vacant (8 – 15 iulie 2022)

Rezultatul selecției de dosare

Rezultatul probei scrise

Rezultatul interviului

Rezultatul final


ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale de conducere vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 08.07.2022 – 15.07.2022, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacante: șef serviciu, grad II, studii superioare – Serviciul Școala de arte.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

B. Condiții specifice conform fișei postului

Șef serviciu, grad II, studii superioare:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul de licență arte vizuale și/sau muzică;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 2 ani în domeniul de licență;
 • Curs de formare psihopedagogică absolvit cu diplomă;
 • Disponibilitate la program prelungit:
 • Abilități și aptitudini corespunzătoare specificului postului.

 

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, după cum urmează:

 • în data de 04.07.2022, ora 10.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs.
 • în data de 05.07.2022 – afisare rezultat selectie dosare
 • în data de 07.2022 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 06.07.2022 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare.
 • în data de 07.07.2022 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 08.07.2022, ora 10.00 – proba scrisă.
 • în data de 11.07.2022 – afișare rezultate proba scrisă.
 • în data de 12.07.2022 – depunere contestații rezultat proba scrisă
 • în data de 13.07.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba scrisă.
 • în data de 15.07.2022, ora 10.00 – interviul.
 • în data de 18.07.2022 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 19.07.2022 – depunere contestații rezultat interviu.
 • în data de 20.07.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu
 • în data de 20.07.2022 – afișare rezultat final.

 

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 29.06.2022 inclusiv, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 05 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

PROBA SCRISĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant șef serviciu II – S la Servicul Școala de arte

 1. O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile de specatcole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu completările ți modificările ulterioare;
 2. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 3. Regulamentul de organizare și funcționare al Școlii de arte;
 4. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 5. Codul de etică al personalului contractual al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 6. Viziunea candidatului privind promovarea Școlii de arte;
 7. Designul organizatoric al unui spectacol/expoziție (metodică, organizare, promovare, necesar de materiale, buget, etc.)

Atribuțiile postului:

 • verifica si avizeaza metodologiile de desfasurare a predarii la clasa;
 • verifica respectarea de catre expertii si instructorii scolii a planificarilor semestriale, sub aspectul compozitiei orei de predare;
 • face propuneri care vizeaza participarea cursantilor Scolii de arte la expozitii, festivaluri-concurs si tine evidenta prezentei acestora la manifestarile de profil;
 • organizeaza si coordoneaza spectacole si productii artistice, precum si expozitiile cu tematica pentru promovarea Scolii de Arte;
 • prezinta publicului spectacole/vernisaje in cadrul evenimentelor organizate de Centrul de Cultură si Artă al Județului Timiș sau in cadrul evenimentelor artistice unde institutia este invitata ;
 • mentine calitatea artistica a spectacolelor organizate de Scoala de arte;
 • coordoneaza din punct de vedere artistic infiintarea si derularea activitatii orchestrei Scolii  de arte (orchestra de muzica populara, usoara);
 • supune avizarii directorului general adjunct propunerile de proiecte de spectacol, participari la festivaluri/vernisaje/expozitii;
 • pastreaza partiturile muzicale, CD -urile si DVD- urile realizate la spectacole, workshop-urile si expozitiile Scolii;
 • asigura buna desfasurare din punct de vedere artistic a repetitiilor si spectacolelor prezentate de orchestra Scolii;
 • respecta programul si disciplina repetitiilor si spectacolelor;
 • participa activ la programul de studii in vederea ridicarii nivelului profesional;
 • colaboreaza cu alti sefi de serviciu din institutii similare din tara;
 • mentione legatura cu expertii si instructorii Scolii;
 • supravegheaza prezenta si activitatea elevilor si a cadrelor didactice din cadrul Scolii de arte;
 • desfasoara activitatea de cercetare si documentare folclorica pentru a promova marile valori traditionale in spectacolele organizate de Scoala de arte;
 • intocmeste fisele de evaluare individuala profesionala anuala a expertilor si instructorilor din subordine;
 • intocmeste si actualizeaza de cite ori este cazul, fisele postului angajatilor din subordine;
 • intocmeste referatul de evaluare precum si propunerea privind promovarea in grade/trepte profesionale ale angajatilor din subordine;
 • respecta RI, ROF, codul de etica al angajatilor CCAJ Timis;
 • respecta normele de sanatate si securitate in munca;
 • indeplineste orice alte atributii delegate de conducerea institutiei si/sau derivate din actele normative.

Informaţii la telefon 0256/435158 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 15 iunie 2022)