Rezultatul final la examenul de promovare


ANUNȚ privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

În conformitate cu prevederile art.1 din anexa la Dispoziția C. J. Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autorităților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, coroborate cu prevederile art. 41 alin (1) și alin (4) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează, în data de 05.07.2022 începând cu orele  10.00 la sediul din str. E. Ungureanu nr.1, examen de promovare în grad imediat superior pentru  următoarele funcții contractuale din cadrul instituției:

 • referent, grad profesional II – SSD – Biroul Decontare fonduri nerambursabile – 1 post;
 • Inspector specialitate, grad profesional III – Biroul Decontare fonduri nerambursabile – 1 post.

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
 • sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din str. E. Ungureanu nr.1 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:

 • cererea de înscriere la examen adresată conducerii instituției;
 • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”.
 • Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior, care să cuprindă elementele precizate la art.41 alin.9 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul se va desfășura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Proba scrisă, în data de 05.07.2022

la ora 10,00 pentru:

 • Referent, grad profesional II – SSD – Biroul Decontare fonduri nerambursabile – 1 post;
 • Inspector specialitate, grad profesional III – Biroul Decontare fonduiri nerambursabile – 1 post.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise. Membri comisiei de examinare notează proba susținută de candidat, pe baza următoarelor criterii:

 • Cunoștințe profesionale și abilități;
 • Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Comunicare;
 • Disciplină;
 • Rezistență la stres și adaptabilitate;
 • Capacitatea de asumare a responsabilităților;
 • Integritate și etică profesională.

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (9) din anexa la Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autorităților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare, sunt la Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții.

 

 

Publicat azi, 20 iunie 2022