Concurs de promovare în grade sau trepte profesionale

Rezultat final


ANUNȚ
privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

În conformitate cu prevederile art.1 din anexa la Dispoziția C. J. Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autorităților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, coroborate cu prevederile art. 41 alin (1) și alin (4) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează, în data de 07.11.2022 începând cu orele 10.00 la sediul din str. E. Ungureanu nr.1, examen de promovare în grad imediat superior pentru următoarele funcții contractuale din cadrul instituției:

 • Solist instrumentist, grad profesional I – S – Corpul muzical Ansamblul Banatul – 1 post;
 • Artist instrumentist, grad profesional I – S* – Corpul muzical Ansamblul Banatul – 1 post;
 • Solist instrumentist, treaptă profesională III – M – Corpul muzical Ansamblul Banatul – 1 post;
 • Expert, grad profesional II – S – Serviciul Școala de Arte – 2 posturi:
 • Instructor, treaptă profesională II – M – Serviciul Școala de Arte – 1 post;
 • Corepetitor, grad profesional II – S – Biroul Cultură tradițională și marketing – 1 post.

Pentru a participa la examenul de promovare, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul din care promovează;
 • sa fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate.

Dosarul de înscriere la examen se va depune la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din str. E. Ungureanu nr.1 în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului şi va cuprinde:

 • cererea de înscriere la examen adresată conducerii instituției;
 • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii a cel puțin 2 rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care angajatul s-a aflat în activitate și la care a obținut calificativul “foarte bine”.
 • Referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic superior, care să cuprindă elementele precizate la art.41 alin.9 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Examenul se va desfășura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Proba practică, în data de 07.11.2022
Începând cu ora 10,00 pentru:

 • Solist instrumentist, grad profesional I – S – Corpul muzical Ansamblul Banatul – 1 post;
 • Artist instrumentist, grad profesional I – S* – Corpul muzical Ansamblul Banatul – 1 post;
 • Solist instrumentist, treaptă profesională III – M – Corpul muzical Ansamblul Banatul – 1 post;
 • Expert, grad profesional II – S – Serviciul Școala de Arte – 2 posturi:
 • Instructor, treaptă profesională II – M – Serviciul Școala de Arte – 1 post;
 • Corepetitor, grad profesional II – S – Biroul Cultură tradițională și marketing – 1 post.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe practice. Membri comisiei de examinare notează proba susținută de candidat, pe baza următoarelor criterii:

 • Cunoștințe profesionale și abilități;
 • Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Comunicare;
 • Disciplină;
 • Rezistență la stres și adaptabilitate;
 • Capacitatea de asumare a responsabilităților;
 • Integritate și etică profesională.

Promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-un post cu studii superioare de scurtă durată sau de lungă durată, al cărui grad profesional este imediat superior celui de debutant, cu menținerea gradației avute la data promovării, ca urmare a obținerii unei diplome de nivel superior și a promovării examenului organizat în acest sens, cu respectarea prevedrilor art. 41^1, 44 și 45.

Propunerea de promovare într-o funcție cu un nivel de studii superior, ca urmare a absolvirii de către salariat a unor forme de învățământ superior în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau considerate de autoritate ori instituția publică ca fiind utilă pentru desfășurarea activității, justificată de necesitatea modificării fișei de post, se face de către șeful ierarhic superior la cererea salariatului, însoțită de copia legalizată a diplomei de licentă, respectiv a diplomei de absolvire sau, după caz, de adeverința care să ateste absolvirea studiilor, eliberate de o instituție de învățământ superior acreditată, și este aprobată de către conducătorul autorității sau instituției publice.

Materialul bibliografic pentru susținerea probei practice se află la sediul instituției.

Publicat azi, 24 octombrie 2022