Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 12.11.2019 – 18.11.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție – inspector specialitate debutant din cadrul Biroului Juridic, Resurse Umane, Achiziții

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție experti la serviciul școala de arte

Rezultatul final la examenul organizat în perioada 12.11.2019-18.11.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție experți – serviciul școala de arte

Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție experți – Serviciul Școala de Arte

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție Inspector specialitate II la Biroul Comunicare și Cultură Tradițională

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru cuparea funcţiei contractuale de execuție inspector specialitate debutant la biroul juridic, resurse umane, achiziții

Rezultatul interviului la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie Inspector specialitate II – Biroul Comunicare și Cultură Tradițională

Rezultatul interviului la concursul/examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie Inspector specialitate debutant – Biroul Juridic, Resurse umane, Achiziții

Rezultatul final la concursul/examenul organizat în perioada 12.11.2019-18.11.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție Inspector specialitate II – Biroul Comunicare și Cultură Tradițională

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție solist instrumentist IA – Serviciul Artistic Ansamblul Banatul


Vezi versiunea .pdf a Anunțului

Fișa postului

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 12.11.2019 – 18.11.2019, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: inspector specialitate, grad profesional debutant, studii superioare – Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții, inspector specialitate, grad profesional II, studii superioare – Biroul Comunicare și Cultură tradițională și expert, grad profesional I, studii superioare – Serviciul Școala de Arte .

 

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

B. Condiții specifice conform fișei postului

Inspector specialitate, grad profesional debutant – 1 post

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • Abilități de comunicare și ușurință în stabilirea contactelor cu terți;
 • Cunoștințe de operare calculator (program Microsoft Office) – nivel avansat;
 • Perfecționări sau specializări în domeniul secretariatului pot constitui un avantaj;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit.

 

Inspector specialitate, grad profesional II – 1 post

 • Studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență științe ale comunicării;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 4 ani în domeniul de licență;
 • Abilități de comunicare, claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală;
 • Cunoștințe de operare calculator (program Microsoft Office);
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit.

 

Expert, grad profesional I – 1 post

 • Studii superioare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență arte vizuale;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 4 ani în domeniul de licență;
 • Să stăpânească cu precizie instrumentele necesare desfășurării activității specifice postului;
 • Abilități și aptitudini pedagogice corespunzătoare specificului postului.

 

 C. Condiții de desfășurare a concursului:

Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

 • Selecția dosarelor de concurs în data de 05.11.2019. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă în data de 12.11.2019, ora 10.00 pentru posturile vacante de inspector specialitate, grad profesional debutant și inspector specialitate, grad profesional II. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.
 • Proba practică în data de 12.11.2019, ora 13.00 pentru postul vacant de expert, grad profesional I. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice.
 • Interviul în data de 18.11.2019, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 04.11.2019, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 19 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara.

 

D. Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

E. BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual inspector specialitate debutant la Biroul Juridic, resurse umane, achiziții

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 3. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată;
 4. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III cap. I, cap. III-V;
 5. G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 6. Codul de conduită al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 7. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 8. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 

BIBLIOGRAFIA propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual inspector specialitate II la Biroul Comunicare și Cultură tradițională

 1. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotărârea 123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 4. O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare;
 5. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III – cap. I, cap.III-V;
 6. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 7. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 8. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 9. Coman Cristina – Comunicarea de criză. Tehnici și strategii. Editura Polirom, 2009;
 10. Coman Cristina – Relații publice și mass-media. Editura Polirom, 2001
 11. Radu Raluca-Nicoleta – Deontologia comunicării publice. Editura Polirom, 2015.

 

PROBA PRACTICĂ
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant expert I la Serviciul Școala de Arte

 1. Identificarea operațiilor la prelucrarea lemnului masiv;
 2. Pregătirea tehnico-materială a lucrării de sculptură;
 3. Executarea desenului (schiței) și a altor elemente în funcție de concepția candidatului despre artă, despre semnificația proiectului propriu-zis;

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant expert I la Serviciul Școala de Arte

 1. O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III- cap. I, cap.III-V;
 3. Codul de conduită al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 4. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 18 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 21.10.2019).