Anunț

Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș organizează examen de promovare a personalului contractual pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, în conformitate cu prevederile H.G. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

În conformitate cu prevederile art. 68 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/08.11.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătiti din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează, în data de 07.11.2023 începând cu orele 10.00 la sediul din str. E. Ungureanu nr.1, examen de promovare a personalului contractual într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superioare, pentru:

  • balerin, dansator, treaptă profesională III – M – Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul – 2 posturi;
  • solist balet-dans, treaptă profesională III – M – Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul – 1 post;
  • instructor, treaptă profesională I -M – Serviciul Școala de arte – 1 post.

Examenul pentru promovarea într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, va consta în:

  • depunerea dosarelor – 25.10.2023 – 31.10.2023
  • selecția dosarelor – 01.11.2023
  • proba practică va avea loc în data de 07.11.2023 la ora 10,00, la sediul instituției din Timișoara, strada E. Ungureanu nr.1.  

În vederea înscrierii la examenul de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, în timpul exercitării contractului individual de muncă.

Dosarele de înscriere la examen se vor depune la sediul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș din strada E. Ungureanu nr.1, Timișoara, Biroul Juridic, Resurse umane, Achiziții, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării anunțului și va cuprinde următoarele documente:

  • cererea de înscriere la examenul de promovare;
  • copia diplomei de licență, sau, după caz, a adeverinței care atestă absolvirea studiilor, certificate cu mențiunea ”conform cu originalul”, de către secretarul comisiei de concurs. 

Examenul de promovare constă într-o probă practică.

Comisia de examen are obligația de a selecta dosarele pe baza îndeplinirii condițiilor de participare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Rezultatele selecției dosarelor de înscriere se afișează de către secretarul comisiei de examen, cu mențiunea ”admis” sau ”respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul CECART, precum și pe pagina de internet a instituției, în termen de o zi lucrătoare.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, respectiv la proba practică, candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afisării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei practice, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

În ziua examenului, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate.

Durata examenului de promovare se stabilește de comisia de examinare în funcție de gradul de dificultate și complexitate al probelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se afișează la sediul CECART precum și pe pagina de internet cecart@cecart.ro, în termen de 2 zile lucrătoare de la data susținerii acestuia.

Relații suplimentare se pot obține de la d-na Raquel ȚUCRA – secretarul comisiei de examinare, la biroul nr. 5.

Dosarele se vor depune la Biroul Juridic, Resurse umane, Achiziții – biroul nr.5, în intervalul orar: luni-joi 08.00 – 16.30, vineri 08.00-14.00, și vor fi însoțite de originalele documentelor necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, pentru a putea fi certificate cu originalul.