Concurs de recrutare 11 – 27 aprilie 2023

Concurs de recrutare 11 – 27 aprilie 2023

Anunțuri

Rezultate selecție dosare (afişat în data 12.04.2023 ora 10.00)

ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante și temporar vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 12.04.2023 – 27.04.2023 începând cu ora 10.00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de expert, grad profesional II, studii superioare – Serviciul Școala de Arte.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 a Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022.

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spațiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate li, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit.h)

B. Condiții specifice:

Expert, grad profesional II – 1 post vacant

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental – științe umaniste și arte, ramura de știință – muzică, domeniul de licență muzică, specializarea – interpretare muzicală – instrumente;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 1 an;
 • Disponibilitate la program prelungit.
 • Abilități și aptitudini pedagogice corespunzătoare specificului postului.

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, pentru postul vacant, după cum urmează:

 • în data de 11.04.2023, ora 10.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs
 • în data de 12.04.2023 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 13.04.2023 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare
 • în data de 17.04.2023 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 21.04.2023, ora 10.00 – proba practică
 • în data de 24.04.2023 – afișare rezultate proba practică
 • în data de 25.04.2023 – depunere contestații rezultat proba practică
 • în data de 26.04.2023 – afișare rezultat soluționare contestatii proba practică.
 • în data de 27.04.2023, ora 10.00 – interviul
 • în data de 28.04.2023 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 02.05.2023 – depunere contestații rezultat interviu
 • în data de 03.05.2023 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu
 • în data de 03.05.2023afișare rezultat final

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs pentru postul vacant se depun până la data de 07.04.2023, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs conform model;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție social, precum și orice entitate publică sau private a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european;

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa 3 la HG 1336/2022.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut anterior se prezintă însoțite de dcumentele originale, care se certifică cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarant admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicit expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicit de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

PROBA PRACTICĂ pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant expert II – S la Serviciul Școala de Arte

 1. Elaborarea unui proiect de lecție: candidații vor concepe un proiect ce va fi prezentat comisiei de concurs înainte de începerea probei.
 2. Susținerea proiectului de lecție (oră deschisă – pian) – pe baza proiectului de lecție prezentat, candidații vor susține ora de pian cu elevul/ elevii propuși. Proba nu va depăși 30 de minute.
 3. Probă de recital instrumental, ce va conține 3 lucrări la alegere: un studiu și două lucrări diferite ca stil, caracter și formă.

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant expert II la Serviciul Școala de Arte

 1. O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Codul de conduită al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 3. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 4. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 32 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 27 martie 2023)

Documente atașate:

Fișa postului

Sesiune de înscrieri 2024

Școala de Arte Timișoara pregătește pentru anul 2024 următoarea sesiune de înscrieri.Deschidem porțile Sesiunii a II-a, pentru cei care doresc să pășească pe drumul fascinant al cunoașterii prin intermediul artei.Vă așteptăm să vă înscrieți în perioada 8 - 22 ianuarie…...

Detalii...

Prelungim perioada de înscrieri

Dragii noști iubitori de artă, PRELUNGIM perioada înscrierilor până în data de 06.10.2023, la următoarele specializări care încă au locuri disponibile: Cum vă înscrieți? E simplu! Dați un clik pe link-ul următor: https://cecart.ro/scoala-de-arte/admitere/, unde aflați toate informațiile necesare și puteți…...

Detalii...