ultima modificare: 31 octombrie 2019


Rezultat final promovare corepetitor

Rezultat final promovare expert

Rezultat final promovare referent


ANUNȚ

privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș

În conformitate cu prevederile art.1 din anexa la Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autoritaților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, coroborate cu prevederile art. 41 alin (1) și alin (4) din HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, organizează în data de 30.10.2019  începând cu orele  10.00 examen de promovare în grad imediat superior, pentru posturile funcțiilor personalului contractual din cadrul instituției, după cum urmează:

 • 1 post expert canto muzică ușoară, grad profesional debutant – Serviciul Școala de Arte;
 • 1 post referent, treaptă profesională debutant– Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții;
 • 1 post corepetitor, treaptă profesională III – Biroul Comunicare și Cultură tradițională.

Examenul se va desfășura conform HG nr. 286/2011 modificată și completată prin HG nr. 1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, după cum urmează:

A: Probă practică, în data de 30.10.2019

la ora 10.00 pentru:

– 1 post expert canto muzică ușoară grad profesional debutant– Serviciul Școala de Arte;
– 1 post corepetitor treaptă profesională III – Biroul Comunicare și Cultură tradițională.

B: Proba scrisă, în data de 30.10.2019

la ora 12,00 pentru:

– 1 post referent treaptă profesională debutant – Biroul Juridic, resurse Umane, Achiziții.

 

Examinarea constă în evaluarea următoarelor criterii:

 • Cunoștințe profesionale și abilități;
 • Calitatea, operativitatea și eficiența activităților desfășurate;
 • Perfecționarea pregătirii profesionale;
 • Capacitatea de a lucra în echipă;
 • Comunicare;
 • Disciplină;
 • Rezistență la stres și adaptabilitate;
 • Capacitatea de asumare a responsabilităților;
 • Integritate și etică profesională.

 

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară, în baza unui referat de evaluare întocmit, cu respectarea prevederilor art. 1 alin (9) din anexa la Dispoziția Consiliului Județean Timiș nr. 48/02.02.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Timiș, precum și din cadrul instituțiilor și autoritaților publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean, de șeful ierarhic și aprobat de conducătorul autorității sau instituției publice.

 

Bibliografia stabilită pentru examenul de promovare, sunt la Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții.