ANUNŢ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 27.09.2022 – 03.10.2022., concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de conducere temporar vacante: șef birou, grad II, studii superioare – Biroul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023 și a funcției contractuale temporar vacante de execuție inspector specialitate, grad profesional II – studii superioare – Biroul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice conform fișei postului

Șef birou, grad II, studii superioare – funcție de conducere:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani în domeniul de licență;
 • Vechime în muncă minim 5 ani;
 • Constituie avantaj minim 2 ani în funcție de conducere;
 • Disponibilitate la program prelungit:
 • Cunoștințe de limba engleză constuie avantaj;
 • Cunoștințe operare PC: Microsoft Office (word, excel);
 • Abilități și aptitudini corespunzătoare specificului postului.

Inspector specialitate, grad profesional II, studii superioare – funcție de execuție:

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale- ramura de știință – științe juridice și științe economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani în domeniul de licență;
 • Vechime în muncă minim 4 ani;
 • Disponibilitate la program prelungit:
 • Cunoștințe de limba engleză constuie avantaj;
 • Cunoștințe operare PC: Microsoft Office (word, excel);
 • Abilități și aptitudini corespunzătoare specificului postului.

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, după cum urmează:

 • în data de 20.09.2022, ora 10.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs.
 • în data de 09.2022 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 22.09.2022 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare.
 • în data de 23.09.2022 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 27.09.2022, ora 10.00 – proba scrisă.
 • în data de 28.09.2022 – afișare rezultate proba scrisă.
 • în data de 29.09.2022 – depunere contestații rezultat proba scrisă
 • în data de 30.09.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba scrisă.
 • în data de 03.10.2022, ora 10.00 – interviul.
 • în data de 03.10.2022 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 04.10.2022 – depunere contestații rezultat interviu.
 • în data de 05.10.2022 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu
 • în data de 05.10.2022 – afișare rezultat final.

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 16.09.2022 inclusiv, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 19 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Tematica de concurs:

 • finanțarea din fonduri publice a proiectelor culturale, editorial și a programelor multianuale;
 • eligibilitatea cheltuielilor în proiectele culturale, editorial și în programele multianuale finanțate din fonduri publice.

 

Bibliografia de concurs pentru postul contractual de conducere temporar vacant șef birou II – S la Biroul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023

 1. G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale – actualizată;
 2. U.G. nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 – actualizată;
 3. Ordinul nr. 2231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proeiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor – actualizată;
 4. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plată;
 5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indifferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;
 8. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 10. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – republicată;
 11. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 12. U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Partea VI Titlul III Capitolul III;
 13. Dosarul de candidatură cu ajutorul căruia orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.

 

Bibliografia de concurs pentru postul contractual de execuție temporar vacant inspector specialitate II – S la Biroul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023

 1. G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale – actualizată;
 2. U.G. nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 – actualizată;
 3. Ordinul nr. 2231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proeiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor – actualizată;
 4. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indifferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;
 8. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 10. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – republicată;
 11. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 12. Dosarul de candidatură cu ajutorul căruia orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.

 

Atribuțiile postului – șef birou

 • Asigură și răspunde de conducerea și coordonarea activității biroului Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023 stabilind sarcini concrete, îndrumând, controlând și urmărind efectuarea acestora;
 • Elaborează ghidul de eligibilitate și asigură implementarea corectă a prevederilor acestuia pentru finanțarea nerambursabilă a Programului național ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
 • Asigură elaborarea și actualizarea, de câte ori este cazul, a formularelor specifice proiectelor culturale;
 • La propunerea conducerii instituției și a ordonatorului de credite inițiază procedurile specifice sesiunilor de selecția ofertelor culturale, stabilește calendarul de derulare și implementare a acestora;
 • Asigură secretariatul comisiei de selectie a ofertelor culturale;
 • Asigură cadrul legal pentru derularea procedurilor de angajare, decontare și plata proiectelor culturale, conform prevederilor legislative și a ghidului;
 • Asigură elaborarea și actualizarea formularelor specifice decontării proiectelor culturale;
 • Identifică și evaluează problemele apărute în implementarea proiectelor culturale și propune măsuri concrete pentru remedierea acestora;
 • Asigură întocmirea oricăror documentații sau solicitări venite din partea ordonatorului de credite – Consiliul Județean Timiș, a Ministerului Culturii și a Asociației;
 • Asigură transmiterea către Asociație de informări trimestriale cu privire la proiectele culturale finanțate;
 • Fundamentează lunar necesarul de credite pentru Programul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023, având în vedere necesităţile lunii următoare;
 • Supune spre aprobare persoanelor abilitate angajamentele și ordonanțările de plată întocmite;
 • Elaborează rapoarte proprii de activitate precum și orice alte situații la solicitarea șefilor ierarhici sau a ordonatorului de credite;
 • Participă la elaborarea/actualizarea procedurilor operaționale aferente activităților prevăzute în fișa postului;
 • În vederea asigurării continuității activității biroului, la propunerea șefului ierarhic superior și cu aprobarea managerului, înlocuiește, pe timpul concediului de odihnă sau în alte situații de urgență colegii din Biroul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023;
 • Asigură prezența unui membru al biroului la fiecare eveniment cultural aprobat prin Programul național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023 și se asigură de certificarea fiecărui raport de activitate întocmit de beneficiari;
 • Asigură verificarea și decontarea, în termenele stabilite, a tuturor proiectelor culturale câștigătoare;
 • Asigură certificarea documentelor depuse la decont în vederea plății;
 • Asigură întocmirea situației anuale și parțiale a Programului național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023;
 • Asigură consultanță permanentă și monitorizarea acesteia prin înscrierea în registrul de evidentă al consultatiilor și recomandărilor oferite beneficiarilor;
 • Îndeplinește orice alte sarcini solicitate de conducere menite să contribuie la buna desfășurare a activității biroului și implicit a instituției;

Atribuțiile postului – inspector specialitate

 • Participă la elaborarea ghidului de eligibilitate privind finanțarea nerambursabilă a Programului national ”Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023”;
 • Participă la elaborarea și actualizarea, de câte ori este cazul,a formularelor specifice proiectelor culturale;
 • Contribuie la inițializarea procedurile specifice sesiunilor de selecție a ofertelor culturale;
 • Face parte din secretariatul Comisiei de selectie a ofertelor culturale;
 • Urmărește încadrarea în timp a activităților proiectelor;
 • Monitorizează evoluția proiectelor de finanțare conform planificării, identifică problemele care ar putea apărea pe parcursul implementării, caută și aplică soluții de îmbunătățire a implementării, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare;
 • Verifică eligibilitatea contractelor depuse, a documentelor anexe și asigură avizarea acestora de către persoanele abilitate;
 • Asigură restituirea către operatorii culturali a unui exemplar din contractul de finanțare;
 • Pe bază de delegație se deplasează la evenimentele culturale, la care este delegat și certifică raportul de activitate al acestora;
 • Verifică bugetul proiectului cultural și se asigură de încadrarea acestuia în limita liniilor bugetare solicitate inițial prin fisa evenimentului;
 • Verifică și certifică pentru eligibilitatea și conformitatea documentelor depuse la decont;
 • Verifică documentația prezentată în vederea respectării termenelor de depunere, conform legislatiei;
 • Întocmește și semnează nota de constatare pentru dosarele verificate;
 • Urmărește tranșele acordate și verifică încadrarea acestora și justificarea sumelor acordate în termenele legale prevăzute de legislație;
 • Redactează răspunsurile la eventualele solicitări de clarificări primite din partea beneficiarilor;
 • Întocmeşte şi gestionează în format electronic ordonanțările de plată și registrul numerelor de înregistrare a acestora, pentru bugetul Programului național Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023;
 • Identifică și evaluează problemele apărute în implementarea proiectelor culturale și propune măsuri concrete pentru remedierea acestora;
 • Supune spre aprobare persoanelor abilitate angajamentele și ordonanțările de plată întocmite;
 • Participă la elaborarea/actualizarea procedurilor operaționale aferente activităților prevăzute în fișa postului;
 • Monitorizează evoluția proiectelor de finanțare conform planificării, identifică problemele care ar putea apărea pe parcursul implementării, căuta și aplică soluții de îmbunătățire a implementării, în conformitate cu prevederile contractelor de finanțare;
 • Participă, împreună cu ceilalţi angajați la toate acţiunile iniţiate de conducerea instituţiei, pentru rezolvarea unor probleme de interes general;
 • Răspunde de exactitatea, corectitudinea şi încadrarea în termenele prevăzute pentru lucrările încredinţate;
 • În vederea asigurării continuității activității biroului, la propunerea șefului ierarhic superior și cu aprobarea managerului, înlocuiește, pe timpul concediului de odihnă sau în alte situații de urgență colegii din biroul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii 2023
 • Îndeplinește orice alte sarcini solicitate de conducere, în limita competențelor, menite să contribuie la buna desfășurare a activității biroului și implicit a instituției;

 

Informaţii la telefon 0256/435158 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 09 septembrie 2022)