Concurs de recrutare 5 – 19 mai 2023

ANUNȚ privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție vacante și temporar vacante

Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 05.05.2023 – 19.05.2023 începând cu ora 10.00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de inspector specialitate, grad profesional II, studii superioare – Biroul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.15 a Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022.

 1. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene,a unui stat parte la Acordul privind Spațiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației elvețiene;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate li, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 6. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face o persoană candidate la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit.h)

B. Condiții specifice:

Inspector specialitate, grad profesional II – 1 post temporar vacant

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul fundamental științe sociale- ramura de știință – științe juridice, științe administrative, științe ale comunicării și științe economice;
 • Vechime în specialitatea studiilor minim 4 ani în domeniul de licență;
 • Vechime în muncă minim 4 ani;
 • Disponibilitate la program prelungit:
 • Cunoștințe de limba engleză constuie avantaj;
 • Cunoștințe operare PC: Microsoft Office (word, excel);
 • Abilități și aptitudini corespunzătoare specificului postului.

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, pentru postul temporar vacant, după cum urmează:

 • în data de 05.05.2023, ora 10.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs
 • în data de 05.2023 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 09.05.2023 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare
 • în data de 10.05.2023 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 15.05.2023, ora 10.00 – proba practică
 • în data de 16.05.2023 – afișare rezultate proba practică
 • în data de 17.05.2023 – depunere contestații rezultat proba practică
 • în data de 18.05.2023 – afișare rezultat soluționare contestatii proba practică.
 • în data de 19.05.2023, ora 10.00 – interviul
 • în data de 22.05.2023 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 23.05.2023 – depunere contestații rezultat interviu
 • în data de 24.05.2023 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu
 • în data de 24.05.2023afișare rezultat final

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs pentru postul temporar vacant se depun până la data de 04.05.2023, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. formular de înscriere la concurs conform model;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 3. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 5. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 6. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 8. certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție social, precum și orice entitate publică sau private a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. curriculum vitae, model comun european;

Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa 3 la HG 1336/2022.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut anterior se prezintă însoțite de dcumentele originale, care se certifică cu mențiunea ”conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarant admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a complete dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicit expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicit de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Bibliografia de concurs pentru postul contractual temporar vacant inspector specialitate II – S la Biroul Timișoara – Capitala Europeană a Culturii 2023

 1. G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale – actualizată;
 2. U.G. nr. 42/2019 privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului naţional Timişoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023 – actualizată;
 3. Ordinul nr. 2231/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea comisiilor, procedura de selecție a programelor, proeiectelor și acțiunilor culturale în vederea acordării de finanțări nerambursabile din Fondul Cultural Național, precum și de soluționare a contestațiilor – actualizată;
 4. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;
 5. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată;
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetele fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indifferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;
 8. Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
 9. G. nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului;
 10. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe – republicată;
 11. G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 12. Dosarul de candidatură cu ajutorul căruia orașul Timișoara a câștigat titlul de Capitală Europeană a Culturii.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 32 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 26 aprilie 2023)