Rezultat-final-inspector-spec-deb

Rezultat-final-inspector-spec-II

Rezultat-final-referent

actualizare 20 martie 2018


Rezultat proba scrisa inspector specialitate DEB

Rezultat proba scrisa inspector specialitate II

Rezultat proba scrisa referent SSD

actualizare 13 martie 2018


Rezultate selectie dosare concurs martie 2018

actualizare 5 martie 2018


Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 12-19.03.2018, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant: inspector specialitate (S) debutant, referent (SSD) debutant – la Compartimentul financiar, agenda culturală și  inspector specialitate (S) grad profesional II – Serviciul Școala de Arte.

Anunț inițial

Condiții de participare la concurs:

 1. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit realibitarea.
 8. Conditii specifice:

Inspector specialitate, debutant – Compartimentul financiar, agenda culturală

 • studii de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în studii economice;
 • vechime în muncă/specialitate necesară: fără
 • cunoștințe operare PC – nivel mediu;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare de comunicare şi relaţionare, de lucru în     echipă;
 • limbi străine constituie avantaj.

Referent, debutant –Compartimentul financiar, agenda culturală

 • studii superioare de scurtă durată absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în muncă/specialitate necesară: fără
 • abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
 • limbi străine constituie avantaj.

Inspector specialitate, grad profesional II – Serviciul Școala de Arte

 • studii de specialitate – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în studii economice;
 • vechime în muncă/specialitate necesară: minim 4 ani
 • cunoștințe operare PC nivel mediu, constituie avantaj;
 • abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare de comunicare şi relaţionare, de lucru în     echipă;
 •  limbi străine constituie avantaj.

Condiții de desfășurare a concursului:

 1. Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:
 • Selecția dosarelor de concurs în data de 05.03.2018. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba scrisă în data de 12.03.2018, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise.ă
 • Interviul în data de 19.03.2018, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
 1. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 02.03.2018, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs (Compartimentul Juridic, resurse umane, achiziții, cam. 4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara)

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual inspector specialitate – debutant la Compartimentul financiar, agenda culturală

 1. Legea 82/1991 contabilității, republicată;
 2. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe ;
 3. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar actualizată;
 5. Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum și organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 6. Ordonanţa 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
 7. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
 8. Regulamentul intern al CCAJ Timis.
 9. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș.
 10. Legea 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat  pentru ocuparea postului contractual de referent – debutant la Compartimentul financiar, agenda culturală

 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea 82/1991 a contabilității, republicată;
 3. OMFP 2861/2009pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 4. Regulamentul intern
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș

BIBLIOGRAFIA

propusă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual inspector specialitate II la Serviciul Școala de Arte

 1. Legea 82/1991 – Legea contabilității, republicată și actualizată;
 2. Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
 3. Hotărârea nr.1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanța 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic
 5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările și completările ulterioare.Regulamentul Școlii de Arte.
 7. Regulamentul de organizare și funcționare al CCAJ Timiș.
 8. Regulamentul intern al CCAJ Timiș

Publicat în: 19 02 2018
Ultima actualizare în: 05 03 2018