Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 18.01.2019 -29.01.2019, ora 10.00 concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: balerin, dansator (fată) treaptă profesională III – Corpul de balet-dans ”Ansamblul Banatul” și referent – treaptă profesională debutant – (M) – Biroul Juridic, Resurse Umane, Achiziții.

Condiții de participare la concurs:
A. Condiţiile generale:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit:
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

B. Condiții specifice:
Balerin, dansator – 1 post (fată)
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
-vechime ca salariat și/sau colaborator în funcția de balerin, dansator într-un ansamblu folcloric minim 6 luni;
– vârsta minimă 18 ani și vârsta maximă 30 ani;
– disponibilitate la efort fizic susținut;
– disponibilitate la program de lucru prelungit;
– ritm și capacitate de memorare a repertoriului coregrafic, interpretare și transmitere mesaj artistic;
– ținută scenică corespunzătoare;
Referent debutant– 1 post
– Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– Disponibilitate la program de lucru prelungit;
– Disponibilitate la efort fizic;
– Vechime în muncă/specialitate – nu este cazul

Condiții de desfășurare a concursului:
a) Concursul de organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:
– Selecția dosarelor de concurs în data de 14.01.2019. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
– Proba practică/proba scrisă în data de 18.01.2019, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice.
– Interviul în data de 25.01.2019, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.
b) Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 11.01.2019, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 4 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Proba practică – balerin, dansator
– Executarea unor elemente de dans clasic – exerciții la bară și exerciții la mijlocul sălii;
– Executarea unui pasaj coregrafic prin care concurentul să-și etaleze posibilitățile tehnice;
– Interpretarea unor elemente de dans popular din diferite zone ale țării pe suport muzical pregătit de comisia de concurs.
Bibliografie pentru proba interviu – balerin, dansator
1. Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
2. Baciu Gheorghe – Cartea coregrafului amator Răspîndirea dansului popular în R.P.R. – pag. 23 – pag. 69;
3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
4. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cultură și Artă al Județului Timiș;
5. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Proba scrisă – referent debutant
1. Ordonanța nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic;
2. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
4. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de cultură și Artă al Județului Timiș;
5. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 20.12.2018)