Rezultat selecție dosare

Rezultatul probei practice

Rezultat final examen promovare

Rezultat interviu

Rezultat final


Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 23.11.2021 – 26.11.2021 începând cu ora 12.00, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de instructor ½ normă, treaptă profesională I, studii medii – Școala de artă.

Condiții de participare la concurs:

1. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

2. Condiții specifice:

Instructor, treaptă profesională I – 1 post cu ½ normă (instrumente de suflat)

 • Studii medii în domeniu muzical, absolvite cu diploma de bacalaureat;
 • Vechime în muncă – minim 7 ani;
 • Disponibilitate la program prelungit.
 • Experiență pedagogică dovedită.

Condiții de desfășurare a concursului:

 1. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, pentru postul vacant, după cum urmează:
 • în data de 15.11.2021, ora 12.00 – proba de selecție a dosarelor de concurs.
 • în data de 11.2021 – afișare rezultate proba de selecție dosare
 • în data de 17.11.2021 – depunere contestații rezultat proba de selecție dosare.
 • în data de 18.11.2021 – afișare rezultat soluționare contestații proba de selecție dosare.
 • în data de 23.11.2021, ora 12.00 – proba practică.
 • în data de 23.11.2021 – afișare rezultate proba practică.
 • în data de 24.11.2021 – depunere contestații rezultat proba practică.
 • în data de 25.11.2021 – afișare rezultat soluționare contestatii proba practică.
 • în data de 26.11.2021, ora 12.00 – interviul.
 • în data de 26.11.2021 – afișare rezultate proba de interviu
 • în data de 29.11.2021 – depunere contestații rezultat interviu.
 • în data de 02.12.2021 – afișare rezultat soluționare contestatii proba interviu.

2. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs pentru postul vacant se depun până la data de 12.11.2021, ora 14.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam.5 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1 Timișoara.

 

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

PROBA PRACTICĂ

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant instructor I – ½ normă la Serviciul Școala de artă

 1.  Elaborarea și susținerea unui proiect de lecție – candidații vor susține ora de specialitate (instrumente de suflat) cu elevul/elevii clasei. Proba nu va depăși 30 minute.
 2.  transcriere pe portativ a unei piese muzicale;
 3. interpretarea a două piese muzicale, din folclorul bănățean, la alegerea comisiei.

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU

pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale temporar vacante expert II și a posturilor contractuale vacante expert debutant la Serviciul Școala de artă

 1.  O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 2.  O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III- cap. I, cap.III-V;
 3.  Codul de conduită al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 4.  Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 5.  Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

Atribuțiile postului:

 1. Asigură asistență de specialitate necesară bunei desfășurări a procesului educational.
 2. Respectă procesul educațional, elaborează programa analitică, pe baza recomandărilor existente. 3. Planifică activitățile de predare la clasă, având obligația să desfășoare zilnic 4 ore de muncă corespunzătoare 1/2 norme constând din predarea lecției, activități metodice, perfecționare profesională, organizarea și susținerea activităților artistice ale clasei și ale școlii, deplasări în teren (după caz).
 3. Obligația de a se prezenta la spectacolele/expozițiile/vernisajele unde formatorii sunt implicați
 4. Notează evoluția fiecărui cursant în catalog (note acordate lunar,observații metodice).
 5. Țin evidența prezenței cursanților,
 6. Planifică activitățile de verificare trimestrială/anuală a cunoștințelor acumulate de cursanți, prin organizarea audițiilor, expozițiilor, spectacolelor, în funcție de specializare.
 7. Să nu permită accesul cursanților în sala de curs sau de spectacole în absența sa.
 8. Respectă orarul și durata pentru fiecare curs.
 9. Întocmește procesul-verbal de evaluare la fiecare examen semestrial sau de final de an.
 10. Întocmește lunar fișa de activitate în vederea verificării și certificării activității.

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 32 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 29 octombrie 2021).