Rezultatul selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în perioada 19.11.2019-25.11.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție – solist instrumentist IA din cadrul Serviciului artistic Ansamblul Banatul

Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție solist instrumentist IA – Serviciul Artistic Ansamblul Banatul

Rezultatul interviului la examenul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale de executie solist instrumentist II – Serviciul Artistic Ansamblul Banatul

Rezultatul final la examenul organizat în perioada 19.11.2019-25.11.2019 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție solist instrumentist IA – Serviciul artistic Ansamblul Banatul


Centrul de Cultură şi Artă al Judeţului Timiş, organizează în perioada 19.11.2019 – 25.11.2019, concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante: solist instrumentist, grad profesional IA, studii superioare – Serviciul artistic Ansamblul Banatul și balerin, dansator, treaptă profesională III – Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul.

Condiții de participare la concurs:

A. Condiţiile generale:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.3 din Anexa (Regulamentul–cadru) la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată și completată prin Hotărârea Guvernului 1027/2014.

 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 2. cunoaște limba română, scris și vorbit:
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exercițiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

  B. Condiții specifice conform fișei postului

Solist instrumentist, grad profesional IA – 1 post

 • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de licență muzică – specializarea interpretare muzicală;
 • Vechime în specialitatea studiilor – minim 7 ani în domeniul de licență;
 • Experiență profesională minim 2 ani în instituții de spectacole;
 • Abilități, calități si aptitudini necesare de comunicare și relaționare, de lucru în echipă;
 • Disponibilitate la program de lucru prelungit.

 

Balerin, dansator, treaptă profesională III – 2 posturi (1 post fată și 1 post băiat)

 •  studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime ca salariat și/sau colaborator în funcția de balerin, dansator într-un ansamblu folcloric minim 6 luni;
 • vârsta minimă 18 ani și vârsta maximă 30 ani;
 • disponibilitate la efort fizic susținut;
 • disponibilitate la program de lucru prelungit;
 • ritm și capacitate de memorare a repertoriului coregrafic, interpretare și transmitere mesaj artistic;
 • ținută scenică corespunzătoare;

 

Condiții de desfășurare a concursului:

A. Concursul se organizează la Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara, astfel:

 • Selecția dosarelor de concurs în data de 12.11.2019. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor.
 • Proba practică în data de 19.11.2019, ora 09.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei practice.
 • Interviul în data de 25.11.2019, ora 10.00. Depunere contestații în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului interviului.

Având în vedere specificul instituției, a probelor de concurs (proba practică), prestația candidaților poate fi înregistrată.

B. Dosarele de înscriere a candidaților la concurs se depun până la data de 11.11.2019, ora 16.00 la secretariatul comisiei de concurs, cam. 04 Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș, str. E. Ungureanu nr.1, Timișoara.

Dosarul de înscriere la concurs al candidaţilor va cuprinde următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate, conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Actele prevăzute la lit. b) –d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

PROBA PRACTICĂ

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant solist instrumentist IA la Serviciul artistic Ansamblul Banatul

 1. Recital la alegerea candidatului, obligatoriu cu acompaniament (pian sau orchestră);
 2. Pasaje musicale/solo-uri prestabilite;
 3. Citire la prima vedere din repertoriul specific instituției de spectacole.

PROBA PRACTICĂ

pentru concursul organizat pentru ocuparea postului contractual vacant balerin, dansator III la Corpul de balet-dans Ansamblul Banatul

 1. Executarea unor elemente de dans clasic – exerciții la bară și exerciții la mijlocul sălii;
 2. Executarea unui pasaj coregrafic prin care concurentul să-și etaleze calitățile și posibilitățile tehnice;
 3.  Interpretarea unor elemente de dans popular din diferite zone ale țării pe suport muzical pregătit de comisia de concurs.

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE INTERVIU

pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor contractuale vacante solist instrumentist IA și balerin, dansator III

 

 1. O.G. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare.
 2. O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ – titlul III- cap. I, cap.III-V;
 3. Baciu Gheorghe – Cartea coregrafului amator Răspîndirea dansului popular în R.P.R. – pag. 23 – pag. 69 – pentru posturile de balerin, dansator;
 4. Regulamentul intern al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.

 

Informaţii la telefon 0256/435158 int. 31 sau direct la sediul instituţiei (data postării anunțului 28.10.2019)